DE ABBÉ CONSTANTIJN

Omschrijving DE ABBÉ CONSTANTIJN

Een groot meester als LUDOVIC HALÉVY behoeft niet aan het publiek voorgesteld te worden. Ieder kent hem als novellist en librettist, een volbloed Parijzenaar, bekende figuur op de boulevards, die het in geestigheid nog wint van Anatole France, Aurélien Scholl, en Félicien Champbaur. Een roman als L'ABBÉ CONSTANTIN, die honderd-en-tachtig drukken beleefde kan alle aanbeveling ontberen. L'ABBÉ CONSTANTIN wint het in populariteit van LES ROUGON-MACQUART.

Voorgesteld behoeft te worden de getrouwe vertaalster van L'ABBÉ CONSTANTIN in het Nederlandsch—Mejuffrouw MINA SEIFFERT. Ze heeft zich met ernst en toewijding van hare niet lichte taak gekweten, en daar zij nog weinig bekend is in de kringen der Nederlandsche lezers en lezeressen, vraagt ze aan ondergeteekende haar naam uit te spreken bij de verschijning harer vertolking.

Mocht de Nederlandsche ABBÉ CONSTANTIN zooveel bijval vinden als de Fransche, dan zeker zal de naam der Vertaalster door heel Nederland met lof genoemd worden.

Reacties op DE ABBÉ CONSTANTIJN