SAGEN VAN KONING ARTHUR EN DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE

Omschrijving SAGEN VAN KONING ARTHUR EN DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE

ijzen op oude overleveringen betreffende den persoon van Arthur, welke overleveringen niet altijd begrijpelijk waren voor de middeleeuwsche schrijvers en daardoor vaak op verwarde wijze door hen werden weergegeven. Het bestaan van die overleveringen moeten wij in het oog houden, wanneer wij straks willen verklaren, hoe de verhalen omtrent onzen held plotseling zoo zeer uitgebreid werden, dat zij tenslotte als een der groote middeleeuwsche sagenkringen moeten worden beschouwd.

Het mag betwijfeld worden of zij ooit tot dezen ongekenden bloei geraakt zouden zijn, als hieraan niet de stoot was gegeven door het werk van Geoffrey of Monmouth, die ons omstreeks het jaar 1139 in zijn: ''Historia Regum Brittanniae'' het eerste volledige verslag gaf van de Arthur-geschiedenis [10]. Het vraagstuk van Geoffrey's bronnen is nog steeds onopgelost; of hij ooit het ''most ancient book in the British language'' gebruikte, waarover hij in zijne opdracht aan Robert, graaf van Gloucester, spreekt en hetwelk hij

Reacties op SAGEN VAN KONING ARTHUR EN DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE